O viaTOLL-u prawie wszystko!

Jak już wszyscy zapewne wiemy od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje w Polsce na autostradach, drogach ekspresowych oraz niektórych odcinkach dwujezdniowych dróg krajowych elektroniczny system poboru opłat viaTOOL.

W tym miejscu znajdziecie Państwo przydatne informacje, które pozwolą Wam uniknąć stresów i kar oraz obalą kilka już funkcjonujących mitów.

1. Pojazdy

Opłacie podlegają pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów składające się pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej (art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – tekst jednolity: Dz.U.07.19.115 z późn. zm.). Nie ma przy tym znaczenia czy pojazdem tym wykonywany jest transport drogowy, przewóz na potrzeby własne czy też przejazd prywatny.

Pojazdy o dmc do 3,5 tony nie podlegają opłacie.

2. Zwolnienia z opłat

Od opłaty elektronicznej, są zwolnione pojazdy (art. 13. Ust. 3a udp):

- Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;

- służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;

- zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.

3. Drogi

Katalog dróg, za przejazd po których pobierana jest opłata elektroniczna został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433).

Drogi na których pobiera się opłatę elektroniczną zostały podzielone na dwie klasy:

1) A i S;

2) GP i G.

Na terenie województwa podkarpackiego opłatą elektroniczną objęte są dwa odcinki dórg:

- droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów - Tywonia (początek obwodnicy Jarosławia)

- droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno - Przemyśl.

Pełny wykaz dróg podlegających systemowi opłaty znajduje się tutaj  KLIKNIJ.jpg

4. Wysokość opłat

Wysokość opłaty elektronicznej ustala się jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu.

W celu określenia stawki opłaty elektronicznej ustalono trzy kategorie pojazdów:

kategoria 1 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

kategoria 2 - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton;

kategoria 3 - autobusy.

Ponadto wysokość stawki opłaty elektronicznej za kilometr jest uzależniona od limitu emisji spalin (EURO) i klasy drogi po której porusza się pojazd (A i S lub G i GP).

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Kategoria pojazdu

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

max EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12

0,40

0,35

0,28

0,20

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t

0,53

0,46

0,37

0,27

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,40

0,35

0,28

0,20

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

 

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Kategoria pojazdu

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin

max EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,32

0,28

0,22

0,16

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t

0,42

0,37

0,29

0,21

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,32

0,28

0,22

0,16

 

5. Kontrola i kary

Do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia, oraz nałożenia i pobierania kar pieniężnych, są uprawnieni:

- funkcjonariusze Policji;

- inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego;

- naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych;

- funkcjonariusze Straży Granicznej. (art. 13 l ust. 1 udp) 

Rodzaje naruszeń przepisów związanych z elektronicznym poborem opłat i wysokość sankcji za ich popełnienie określa art. 13 k ust. 1 udp:

Za przejazd po drodze krajowej kierującemu pojazdem samochodowym, za który pobiera się opłatę elektroniczną:

1) bez uiszczenia tej opłaty - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł;

2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokości - wymierza się karę pieniężną w wysokości1.500 zł.

3) niewłączenia urządzenia podczas przejazdu po drodze, na której pobiera się opłatę - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł,

4) niewprowadzenie do urządzenia prawidłowych danych o rodzaju pojazdu - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł,

5) używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1.500 zł;

6) niezjechanie przez kierującego pojazdem samochodowym wyposażonym w urządzenie, z drogi objętej obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej w przypadku stwierdzenia niesprawności tego urządzenia - wymierza się karę pieniężną w wysokości 3.000 zł.

Kary pieniężne za naruszenia przepisów związanych z pobieraniem opłaty elektronicznej nakładane są w drodze decyzji administracyjnej na kierującego pojazdem – a nie na przedsiębiorcę jak było w przypadku obowiązującego do dnia 30 czerwca br. systemie winietowego poboru opłat.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że kierowcy zagraniczni, nie mający miejsca stałego zamieszkania na terenie RP muszą uiścić karę bezzwłocznie.Kierujący pojazdem samochodowym, mający miejsce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza tę karę w terminie do 21 dni od dnia jej nałożenia oraz jest obowiązany do niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył. W przypadku uwzględnienia odwołania od decyzji o nałożeniu kary, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi z rachunku bankowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia uchylenia decyzji nakładającej karę.

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

« poprzednia 1 2 3 następna »


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728