DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Przypomnijmy, iż jeszcze w bieżącym roku -  4 grudnia zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady WE regulujące dostęp do wykonywani zawodu przewoźnika drogowego:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Od 1 stycznia 2012 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowej, uchwalonej w dniu 19 sierpnia 2011 r. ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Również w tej dacie wejdzie w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw:

1. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego została „podzielona” pomiędzy podmioty wykonujące przewozy drogowe, kierowców, osoby zarządzające transportem oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym;

2. Adekwatnie do podziału odpowiedzialności wprowadzono trzy odrębne taryfikatory za naruszenia przepisów:

- Załącznik nr 1 do ustawy – taryfikator dotyczący kierujących pojazdami – zawiera wykaz naruszeń i wysokość kar pieniężnych (grzywna) nakładanych nakładaną w drodze mandatu;

- Załącznik nr 2 – zawiera wykaz naruszeń i wysokość kar pieniężnych (grzywna) nakładanych na osoby zarządzające przedsiębiorstwem przewozowym lub osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia;

- Załącznik nr 3 – wykaz naruszeń oraz wysokość kar pieniężnych nakładanych na podmioty wykonujących przewóz drogowy w drodze decyzji administracyjnych.

1.   Ograniczenie sumy kar pieniężnych, nałożonych w drodze decyzji administracyjnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej do 10.000 zł;

2.   Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć:

- 15.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 20.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 25.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 30.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

- 40.000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym.

3. Zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej. Decyzja ostateczna będzie stawała się wykonalna po upływie 30 dni od jej doręczenia, jeżeli strona nie wniosła skargi na decyzję do właściwego sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi decyzja staje się wykonalna z chwilą:

1) odrzucenia skargi,

2) cofnięcia skargi, lub

3) wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia o oddaleniu skargi.

Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna

Jest to niewątpliwie największa nowelizacja przepisów regulujących wykonujących wykonywanie przewozów drogowych od czasu powstania inspekcji Transportu Drogowego.

Aby dobrze przygotować się do tych zmian zapraszamy przedsiębiorców i osoby zarządzające transportem w firmach przewozowych do udziału w szkoleniach dla kadry zarządzającej,organizowanych przez LEXTRANS.

tel. kontaktowy: +48 662 360 755, +48 602 734 433

KŁOPOTY Z viaTOLLEM ?!

DZWOŃ !!! ZAJMIEMY SIĘ TWOJĄ SPRAWĄ.

Uwaga !!! KARY ZA BRAK SZKOLENIA OKRESOWEGO !

800 zł dla kierowcy – 1000 dla osoby zarządzającej. Kierowco, nie zwlekaj. Zapisz się na szkolenie!

DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM. NAJWIĘKSZE ZMANY OD CZASU POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO.

W dniu 16 września Sejm uchwalił ustaw o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rok 2012 będzie stał pod znakiem zmian przepisów przewozowych.

Nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

UWAGA PRZEWOŹNICY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH I DORADCY ds. BEZPIECZEŃSTWA ! W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nową ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Nowe przepisy zawierają istotne zmiany.

UWAGA !!! KONIEC ŻÓŁTYCH WYKRESÓWEK. Od 31 sierpnia obowiązuje tylko jeden formularz zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

W Dzienniku Ustaw Nr 168 z dnia 16 sierpnia 2011 r. pod pozycją 1005 została opublikowana ustawa z dnia 15 lipca o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

« poprzednia 1 2 3 następna »


szkolenia kierowcow

Godziny pracy biura
godz. 8:00 - 16:00 (poniedziałek - piątek) 

tel./faks. 864 00 11 (Biuro)


tel. kom. 728 456 728 (Mariusz)

tel. kom. 662 360 755 (Marek)

tel. kom. 602 734 433 (Piotr)

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI - ZADZWOŃ DO NASZEGO PRZEDSTAWICIELA 728 456 728